Andere tellingen voor SOVON

Naast de watervogeltellingen doen we ook nog andere tellingen:

  • Huiszwaluwentelling in Maastricht-West. Deze telling vindt tweemaal in het broedseizoen van de Huiszwaluwen plaats. De telling bestaat uit het tellen van bezette nesten.
  • EĆ©nmaal per broedseizoen wordt er door leden van de werkgroep een Oeverzwaluwtelling langs de Maas gedaan.